Przejdź do treści

Strapiony Konsultant Wpisy

Aby Inżynier był Inżynierem

Rolą Inżyniera w Warunkach Kontraktowych, mimo że należy do personelu zamawiającego, jest działanie bezstronne, zgodnie ze swoją kompetencją i okolicznościami, jakie powstały w trakcie realizacji umowy. Skupmy się na dwóch podstawowych kwestiach, jakie są moim zdaniem kluczowe i powinny być zapewnione w realizacji umów przez Inżyniera: bezstronność i zdolności do realizacji świadczenia. Bezstronność Inżyniera funkcjonuje w WK FIDIC i konieczność jej utrzymania przy modyfikacji Warunków Ogólnych Warunkami Szczególnymi podkreślona jest również w Złotych Zasad FIDIC (The FIDIC Golden Principles © Copyright FIDIC 2019) opublikowanych celem ustalenia jasnych zasad, w jakich granicach dopuszczalna jest modyfikacja Warunków…

Podziel się opinią

Inżynier (Kontraktu)

Funkcja Inżyniera, zwanego również Inżynierem Kontraktu pojawiła się na kontraktach budowlanych w Polsce na początku obecnego wieku wraz z programem ISPA (Instytut Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej), dla którego Unia Europejska wymusiła stosowanie warunków Kontraktowych FIDIC w dużych projektach infrastrukturalnych. Nieco wcześniej identyczna funkcja, lecz nazywana Menadżerem Projektu, zaczęła funkcjonować dla mniejszych projektów realizowanych w programie Phare (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) w zgodzie z procedurami PRAG (Practical Guide) opartego wówczas o wydanie FIDIC z roku 1987. Funkcji Menadżera Projektu / Inżyniera Kontraktu uczyliśmy się od inżynierów, którzy doświadczenie w tym zakresie zdobywali wcześniej w…

Podziel się opinią

Czy szykuje się kolejny bubel prawny?

W dniu 24 czerwca 2019 r. projekt nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych skierowany został do komisji prawniczej. Wcześniej projekt przeszedł kilka szczebli konsultacji i opiniowania. Mnie zainteresowały postanowienia Działu X Pozasądowe rozwiązywanie sporów. Postanowienia tego działu ewoluują. Najpierw spory miały być polubownie rozstrzygane przez KIO, później pojawiły się postanowienia wskazujące na koncyliacje prowadzone przez Sąd Arbitrażowy PGRP, teraz pojawiają się jeszcze „inne ośrodki mediacyjne”. Zmiany te jednak nie są wprowadzane Artykuł 591 ust. 1 wskazuje, że strony umowy w sprawie zamówienia publicznego winny dążyć do ugodowego załatwienia sporów jeżeli szacunkowa wartość zamówienia ustalona została jako…

Podziel się opinią

Ryzyko wybrania nieodpowiedniego wzoru warunków kontraktu

Wszyscy zajmujący się warunkami kontraktowymi opracowanymi przez FIDIC wiedzą, że różnice w treści pomiędzy Czerwoną i Żółtą książką nie są duże, jeśli oczywiście pominąć Klauzule 5 i 12. Czy to oznacza, że można je stosować zamiennie? A może właśnie te dwie klauzule wykluczają takie działanie, chyba że szukamy problemów? W skrócie Czerwona książka przeznaczona jest dla projektów, w którym Zamawiający dysponuje projektem technicznym, najlepiej na poziomie wykonawczym i chce, by roboty były rozliczane obmiarowo. W praktyce oznacza to, że możliwość wprowadzania zmian jest ograniczona, a na pewno inicjatywa Wykonawcy w tym zakresie, szczególnie w umowach…

Podziel się opinią

Włoski syndrom

15 marca 2019 roku zapisze się na kartach historii budownictwa infrastrukturalnego w Polsce jako dzień nadziei. Nadziei na to, że firmy wykonawcze ochoczo przystąpią do prac na swoich kontraktach po przerwie zimowej. Nie tylko p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, ale i sam Minister Infrastruktury i Budownictwa zaklinali rzeczywistość i twierdzili, że są przygotowani na ewentualny niekorzystny rozwój sytuacji na poszczególnych odcinkach budowanych dróg szybkiego ruchu wszelakiego. Kibice, czyli potencjalni przyszli uczestnicy ruchu po tych odcinkach, z niecierpliwością oczekiwali na kolejne komunikaty. Wrócą … nie wrócą … a jeżeli wrócą to którzy…

Podziel się opinią

Waloryzacja Kontraktów. Dla kogo? – część czwarta

Podsumowanie Pozostaje próba odpowiedzi na pytanie zadane w tytule „Dla kogo taka waloryzacja kontraktów? Dodam jeszcze do tego pytanie: czy można to w ogóle nazwać waloryzacją? Za wikipedią (tu powołanie na A Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, wyd. 2. Warszawa: C.H.Beck, 2008, s 29) Waloryzacja to zasada prawna, która określa, że w razie zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, wierzyciel powinien otrzymać równowartość ekonomiczną (wyższą lub niższą) wierzytelności z chwili jej powstania. Jeżeli występują jakiekolwiek ograniczenia waloryzacji, to moim zdaniem nie możemy mówić o „waloryzacji”, a co najwyżej o „częściowej waloryzacji”. Z tak skonstruowanej częściowej waloryzacji…

Podziel się opinią

Waloryzacja Kontraktów. Dla kogo? – część trzecia

Uwagi do zasad waloryzacji GDDKiA Koszyk waloryzacji Dla przypomnienia koszyk waloryzacji ustalony przez GDDKiA ma następujący kształt: dla dróg o nawierzchni bitumicznej: 50% wartość stała (w założeniu prawdopodobnie mająca odpowiadać założonemu 50% udziałowi wykonawcy w ryzyku inflacji), 4% – kruszywo, 3% – stal, 8% – asfalt, 4% – cement, 5% – robocizna, 6% – paliwo, 20% – cpi (consumer price index = wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych). dla dróg o nawierzchni betonowej: 50% wartość stała, 4% – kruszywo, 3% – stal, 2% – asfalt, 7% – cement, 4% – robocizna, 7% – paliwo, 23%…

Podziel się opinią

Waloryzacja Kontraktów. Dla kogo? – część druga

Waloryzacja według Warunków FIDIC Zasady waloryzacji Warunki Kontraktowe FIDIC (wydanie z 1999 r.) w subklauzuli 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] wskazują, że Cena Kontraktowa winna być korygowana (waloryzowana) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności o współczynnik Pn wyliczany według ogólnego wzoru: gdzie „a” jest współczynnikiem odzwierciedlającym część płatności kontraktowych niepodlegającą korekcie, „b”, „c” i „d” to współczynniki (wagi) odpowiadające szacunkowemu udziałowi każdego składnika kosztu wykonywania Robót, zaś „L”, „E” i „M” są wskaźnikami kosztów lub cenami odniesienia aktualnymi (indeks „n”) i porównawczymi (indeks „0”). Warunki FIDIC zakładają, że wskaźniki kosztów (ceny odniesienia) winny być ustalone według…

Podziel się opinią

Waloryzacja Kontraktów. Dla kogo? – część pierwsza

Waloryzacja według GDDKiA W styczniu tego roku GDDKiA oznajmiła, że od 21 stycznia obowiązuje „nowy” mechanizm waloryzacji kontraktów opierający się o „koszyk waloryzacji”. Nowe zasady waloryzacji mają być lekarstwem na nieadekwatność dotychczasowych zasad waloryzacji. I tu pierwsza moja wątpliwość. Co oznaczają „dotychczasowe zasady waloryzacji”? Według mojej wiedzy dotychczas żadnych zasad waloryzacji, przynajmniej w kontraktach „drogowych” nie stosowano. Stąd przecież problemy wszystkich niemal firm wykonawczych, które zawierając kontrakty w latach 2016, 2017 i częściowo 2018 nie przewidziały drastycznego wzrostu cen wielu czynników wpływających na koszt wykonania kontraktów budowlanych. Tych problemów „nowe” zasady waloryzacji na pewno nie rozwiążą.…

Podziel się opinią

Refleksje z króliczej nory

Inspiracją do napisania tego artykułu stała się rozmowa z przyjaciółmi podczas majowego weekendu. Punktem wyjścia była dyskusja o powieści Stephena Kinga i możliwość podróży w czasie. Czy przenosząc się, z czasów współczesnych do roku 1958, można było udaremnić zamach na prezydenta Kennedy’ego? I przede wszystkim – jakie miałoby to konsekwencje w przyszłości? Czy przeszłość tak bardzo broni się przed zmianą, bo wie, że napisany przez nią scenariusz jest najlepszy? Niekoniecznie. To skłoniło mnie do refleksji nad branżą budowlaną w Polsce i przede wszystkim nad losem polskich firm budowlanych. Powszechnie wiadomo, że budownictwo jest sektorem gospodarki,…

Podziel się opinią