Przejdź do treści

Strapiony Konsultant Wpisy

Tabu opóźnień kontraktów budowlanych

Gwarancją sukcesu każdego kontraktu jest jego ukończenie w umownym terminie (Czas na Ukończenie), gdzie zgodnie z Subklauzulą 8.2 [Czas na Ukończenie] oznacza czas na wykonanie Dokumentów Wykonawcy, ukończenie Robót łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Niestety Nasza branża jest jedną z tych, w których inwestycje są szczególnie narażone na przekraczanie tego terminu, jak również terminów pośrednich, na przykład związanych z osiągnięciem Kamieni Milowych. Przebieg kontraktu kształtowany jest przez wiele czynników, które w efekcie mogą stać się przyczynami opóźnień. Zgodnie z k.c. opóźnienie jest wynikiem niedopełnienia świadczenia przez Wykonawcę w określonym terminie. Oczywiście Zamawiający,…

Podziel się opinią

Czy będą kiedykolwiek zrównoważone ryzyka zamawiającego i wykonawcy w umowach zamówienia publicznego?

W dniu 4 kwietnia 2019 r. opublikowano projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Projekt Pzp), anonsowany jako końcowy, które poddany będzie procesowi legislacyjnemu. Przyjrzałem się bliżej zawartym tam nowym propozycjom dotyczącym umów zamówienia publicznego. W uzasadnieniu do projektu wymienia się trzy główne cele nowych regulacji w zakresie umów zamówienia publicznego: Zapobieżenie zbyt jednostronnego kształtowania umów przez zamawiających Wzmocnienie regulacji dotyczących fazy wykonywania i ewaluacji umowy, w szczególności obowiązku współdziałanie zamawiającego i wykonawcy oraz przygotowania raportu ewaluacyjnego przez zamawiającego Zwiększenie przejrzystości umów obecnie rozproszonych w wielu miejscach ustawy w jednym dziale, a także nową redakcję…

Podziel się opinią

Harmonogram to nie zło konieczne

My Inżynierowie poruszamy się na budowach pośród harmonogramów, terminów do utrzymania, postępu prac, kamieni milowych, zapisów kontraktowych – często nie mając świadomości, jak ważnym jest planowanie i harmonogramowanie robót budowlanych. W praktyce często spotykam się na kontraktach z niechęcią do dokumentu, jakim jest harmonogram, niejednokrotnie słysząc, że „harmonogram to zło konieczne”. Co to jest „zło konieczne”? W najprostszym ujęciu definicji harmonogram — to graficzne przedstawienie wzajemnych powiązań i czasu trwania poszczególnych zadań, który stanowi podstawowy dokument w procesie planowania, obrazujący strategię i monitorowanie postępu realizacji kontraktu*. Cóż zatem jest ten proces planowania? W bardziej skomplikowanym…

Podziel się opinią

Termin wystawienia faktury przez Podwykonawcę

Spotkałem się w ostatnim czasie z zapisem w umowie pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą, zaakceptowanej przez jednego z największych polskich zamawiających publicznych mówiącym, iż wystawienie faktury VAT przez podwykonawcę uwarunkowane jest otrzymaniem za dany zakres przez wykonawcę przejściowego świadectwa płatności (pśp). Nie został jednak sprecyzowany okres, jaki ma wykonawca na otrzymanie pśp oraz zgodnie z tym zapisem nie jest istotny fakt wykonania przez podwykonawcę robót budowlanych, nawet w przypadku ich technicznego odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tak więc zgodnie z umową dopuszczalny jest nieokreślony w czasie brak możliwości wystawienia faktury przez podwykonawcę na rzecz wykonawcy. Może…

Podziel się opinią

Idźmy z duchem czasu

Już dawno temu wyznawałem opinię, że budownictwo musi iść w kierunku rozwoju i wdrożeń nowych technologii. Nie sposób było nie dostrzec, że jako jedna z nielicznych branż w rozwoju technologicznym, budownictwo pozostało nieco w tyle. Mam tu na myśli i nowatorskie materiały i technologie, ale także zastosowanie technologii IT w zarządzaniu. Ktoś powie – przecież dawno są. Jest Excel, Microsoft Project i inne programy do harmonogramów, są bazy danych. Nie o takie IT chodzi. Ktoś inny powie, przecież wszedł BIM. Tak, ale czy wszyscy na pewno wiemy co to jest BIM ? Myślę, że nie.…

Podziel się opinią

Etyka w branży budowlanej – co to jest?

Załóżmy, że jesteśmy wykonawcą robót budowlanych i startujemy do przetargu na roboty z projektowaniem. Czytamy umowę i widzimy, że jeżeli wygramy zamówienie, będziemy między innymi musieli ‘dowolnymi sposobami’, własnym staraniem i na swój koszt doprowadzić do usunięcia kolizji z linią kolejową, spełniając warunki techniczne zarządcy sieci’. Wiadomo, że warunki techniczne będą dostępne dopiero po szczegółowych wnioskach i projektach. Wiemy doskonale, że zarządca sieci kolejowej z reguły żąda rozwiązań nadmiarowych, z przebudową własnych instalacji włącznie. Znamy swoich konkurentów i zgadujemy ich intencje. Raczej wycenią roboty związane z usunięciem kolizji po minimalnych cenach, z ryzykiem nadzwyczajnych wymagań…

Podziel się opinią

Dialog, którego brakuje

Wygląda na to, że nowa ustawa o zamówieniach publicznych wjechała na właściwe tory i w niedługim czasie zostanie poddana pod głosowanie w sejmie. Na razie została skierowana do uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych. Co z tego wyniknie – nie wiem. Jedno nie budzi moich wątpliwości. Jeżeli z projektu nowej ustawy nie znikną zapisy o koncyliacji, to czarno widzę zarówno proces rozstrzygania sporów w trakcie realizacji umów w sprawie dużych zamówień publicznych, jak i znaczenie Komisji Rozjemczych, lub — jak to w nowych Warunkach nazywamy — Komisji Zapobiegania i Rozjemstwa w Sporach, w umowach, które będą…

Podziel się opinią

Waloryzacja

Obecnie bodajże najgorętszą i najaktualniejszą sprawą rynku budowlanego w Polsce jest zagadnienie waloryzacji wartości kontraktów publicznych. Głośnym echem nie tylko w prasie branżowej odbija się sprawa roszczeń dwóch firm włoskich, Salini Imprelio i Impresa Pizzarotti, realizujących projekty drogowe. Obie wystąpiły z roszczeniami do GDDKiA o zwiększenie kwoty kontraktowej o 1,215 miliarda złotych, co stanowi prawie 13% wartości kontraktów. Firmy uzasadniają roszczenie sytuacją na rynku i wzrostem cen materiałów o 30%. Z kolei zamawiający, GDDKiA, powołując się na zapisy umowy, odrzuca roszczenie jako niemające podstaw kontraktowych, a ewentualne ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji rynkowej wykonawca powinien…

Podziel się opinią

Ekonomia behawioralna a nowe prawo zamówień publicznych

Laureat nagrody Nobla w ekonomii za 2017 rok Richard Thaler wydał książkę, w której opisuje dzieje współtworzonej przez siebie dziedziny wiedzy – ekonomii behawioralnej1. Nauka ta zajmuje się odkrywaniem prawdziwych reguł rządzących zachowaniami uczestników rynków – ludzi i organizacji. W odróżnieniu od tradycyjnych nauk ekonomicznych XX wieku, które przypisują podmiotom gospodarczym racjonalność działania we własnym interesie, behawioryści uważają, że zachowania ludzi, jak i tworzonych przez nich organizacji cechują pewne anomalie. Thaler nazywa je zachowaniami niepoprawnymi, czyli niezgodnymi z tradycyjnym pojmowaniem ekonomii. Zachowania te badane są od lat 70-tych XX wieku, a mniej więcej od początku…

Podziel się opinią